Truth in Media Global Watch Bulletins

logolittle.jpg (9114 bytes)

24 mart 2000

Se}aju}i se i odavaju}i po{tu svim srpskim `rtvama NATO-vog bombardovanja

IN MEMORIAM

24 mart 1999 - Novi Dan Sramote

IZ ZAPADNE AUSTRALIJE BALKANSKE TEME

Doradjeno 24 marta 2002 iz PHOENIX, ARIZONE

Truth in Media's "Kosovo War Memorial"

wpe26.jpg (32099 bytes)

Kosovo Memorial Day: March 24, 1999 - The  New Day of Infamy 

For other photos taken by Bob Petrovich at the wreath-laying ceremony in Toronto, Canada, click here.

Komemorativna beseda Boba \ur|evi}a, osniva~a "Istine u Medijima," povodom 24 marta 2000

Sumrak Zapada, Zora Istoka

Ta~no pre godinu dana, 24 marta 1999 godine, ~ak i pre nego {to su prve bombe pale na Srbiju, mi smo objavili na Internet "sajtu" Istine u Medijima, kako se ispostavilo, prvi od 106 specijalnih ratnih izdawa TiM Biltena. Wegov naslov je bio "Novi Dan Sramote."  I evo {ta je rekao...

Novi Dan Sramote

Zapamtite ovaj dan - 24 mart 1999! On }e biti obele`en u istoriji kao Novi Dan Sramote.  Kao {to je bio 7 decembar 1941, kada su Japanci mu~ki bombardovali Perl Harbur. Samo {to ovog puta NATO-vi ameri~ki piloti i bombe seju bombe po Srbiji u ime sila Zla.

Kada je Predsednik Klinton naredio da otpo~nu vazdu{ni napadi na Srbiju, on je u{ao u neobele`enu teritoriju qudske istorije.  ^ak ni Hitlerovo nasilno zauzimawe Sudetske oblasti 1930-ih godina, koje je eventualno dovelo do 2. svetskog rata, nije mu ravno u podlosti. Jer Amerika nema ama ba{ nikakvih interesa koje NATO-vo bombardovawe mo`e niti da pomogne niti da za{titi; samo nepotreban rizik kome izla`e ameri~ke vojnike i sredstva, a da ne govorimo o qudskim `rtvama u Srbiji. 

Bombardovawe Srbije je jedan akt sirove, bahate agresije i nasiqa od strane Klintonove administracije. Zato nije ~udo da Amerikanci koji nam pi{u ka`u da se stide zbog toga. Ali stid }e se brzo pretvoriti u blama`u (za Klintona), ako plameni rata u Srbiji zahvate i druge nacije, ~ak mo`da i Rusiju.

Neka Bog ~uva sve nevine qude koje su Klinton i wegovi neo-kolonijalni NATO saveznici izlo`ili `ivotnoj opasnosti.  

Bob \ur|evi}, osniva~ Istine u Medijima

Feniks, Arizona, 24 mart 1999

 Bacimo Klintona, ne bombe!

Vojna alijansa 19 nacija sa 780 miliona stanovnika; sa preko pola svetskog bruto ekonomskog proizvoda; sa dve tre}ine globalne vojne vatrene mo}i, se gangsterski okomila na jednu malu naciju od 10 miliona qudi. Dan i no} NATO je zasipao Srbiju sa 23,000 bombi i raketa iz preko 36,000 borbenih letova.  

U toku tih divqa~kih napada, 576 srpska vojnika i preko 2,000 civila je poginulo, me|u wima, 79-toro dece.

No narod i armija Srbije su ostali nepokoreni i neustra{eni! To nije bajka. Ja sam to video svojim o~ima kada sam proveo sa wima 6 dana pod NATO bombama krajem aprila, ukqu~uju}i i no}no de`urstvo na Brankovom mostu. 

Zbog toga je meni bila ~ast u toku mnogobrojnih govora i intervjua u toku posete Srbiji pro{log septembra, da narodu Srbije odam svoje li~no priznawe za hrabrost i qubav za slobodu koju su pokazali.  

I onda sam im se zbog toga poklonio. (poklawa se)

Otpor tako neravnopravnim odnosima snaga je bio bez presedana.  On je bio inspiracija milionima patriota {irom Amerike i sveta. Zbog toga su i oni izlazili na stotine svojih protesta. Va{e prisustvo ovde na dan 24 marta 2000, prve godi{wice Novog Dana Sramote, tako|e na to ukazuje.

A sada, ja bih vas zamolio da mi se pridru`ite u tihoj molitvi i minutu }utawa namewenim svim `rtvama NATO-a, kako prili~i jednoj staroj naciji koja je nau~ila da oplakuje, kao i da po{tuje i slavi svoje pale `rtve za slobodu.  Neka Bog wima i wihovim porodicama da do znawa da ih nismo zaboravili.  ["O~e na{..." moli se]  

Kao Hri{}ani, mi mo`emo da oprostimo gre{nicima koji se iskreno pokaju. ALI MI NIKADA NE SMEMO DA ZABORAVIMO! Mi nikada ne smemo da zaboravimo zlo~ine koji su ti podli, biv{i saveznici u~inili toj maloj naciji koja im nikakvo zlo nije ni `elela ni ~inila.

Mi nikada ne smemo da zaboravimo 200,000 Srba, vi{e od 90% stanovni{tva, koji su proterani sa Kosova izme|u 12 juna 1999 i 13 januara ove godine.  

Mi nikada ne smemo da zaboravimo ubistva 772 civila, od kojih su 684 bili Srbi, koja su se odvijala u toku sedam meseci NATO-ve mirovne farse, pod nosom KFOR okupatora.

Mi nikada ne smemo da zaboravimo 559 kidnapovanih Srba u toku istog perioda, za koje se pretpostavqa se da su tako|e ubijeni.

Ni nikada ne smemo da zaboravimo vi{e od 500 srpskih ratnih zarobqenika koji tamnuju u logorima Novog Svetskog Poretka na Kosovu, u Albaniji i u Makedoniji.

Novi Svetski Poredak mo`e da poku{ava da zata{ka istinu o logorima u kojima tamnuju srpski zarobqenici.  Re`im u Beogradu mo`e da se pretvara kao da ne zna za wih. Ali mi, potomci Kneza Lazara, Kara|or|a, Vojvoda Putnika i Mi{i}a - mi NIKADA ne smemo da zaboravimo te srpske zarobqenike! Kada-tada, Srbija ih mora izbaviti iz NSP ropstva vratiti ih svojim porodicama!  

Pre polaska na ovaj put u Australiju, ja sam po~etkom februara poslao poruku Wegovoj Svetosti Patrijarhu Pavlu, sa kime sam u wegovoj kancelariji u beogradskom Patrijar{iji proveo jednu od prvih dnevih uzbuna u toku bombardovawa.

U tom pismu ja sam predlo`io Wegovoj Svetosti da po{aqe poruku sve{tenstvu {irom sveta da se ta~no u podne u petak 24 marta, oglase zvona svih srpskih crkava svuda u svetu.  I da zvone bez prekida punih 5 minuta. Jedan minut za du{e po svakih 500+ nevinih civilnih `rtava NATO-a. I jedan minut za ~asne du{e 576 srpskih vojnika koji su dali svoje `ivote brane}i svoju zemqu.

Mi moramo da odamo du`nu po{tu tim srpskim `rtvama i da nastavimo da se odupiremo NATO-voj agresiji ne zato {to ja to ka`em, nego zbog svog sopstvenog spasewa.  Jednog dana, mi }emo se svi suo~iti sa Gospodom Bogom. I On }e nam mo`da postaviti sli~no pitawe na koje je Knez Lazar morao da odgovori pre vi{e od 610 godina:

"Care Lazo, gospodskoga roda,

Kom }e{ li se privoleti carstvu:

Privoleti carstvu zemaqskome,

Ili privolet carstvu nebeskome?

Ako li }e{ carstvu nebeskome,

Sva }e tvoja izginuti vojska,

I ti s wome, slavni Car Lazare."

Vi znate Knez Lazarev odgovor:

"Zemaqsko je kratkog vijeka carstvo,

A nebesko j' navijek i dovijeka."

Takav plemeniti i neustra{iv duh je ne{to {to materijalisti~ki zapadni lideri i wihovi doma}i vazali te{ko da }e ikada da shvate. Jer to je Bogom-dana snaga!  

Knez Lazar je stradao u Kosovskoj Bitci 1389 godine.  Ali wegova du{a jo{ uvek `ivi u telima svih rodoqubivih Srba.  I `ive}e - ZAUVEK!

Kada-tada, i NATO ratni zlo~inci }e se suo~iti sa Gospodom Bogom. ^ak i ako Klinton nekako izbegne su|ewe kao ratni kriminalac, kao {to je izbegao svoju du`nost kao ratni begunac u vreme vijetnamskog rata, on i svi NATO lideri }e eventualno imati svoj proces u vi{em sudu.

"Ne bojte se ni~eg osim greha", Patrijarh Pavle mi je jedno prilikom rekao, kada mi je dao poruku namewenu vernicima me|u Amerikancima srpskog porekla. Jer na kraju, Wegova Svetost je rekla, "Bog }e presuditi o svemu (i svima), precizno i pravedno". 

Ukqu~uju}i i grehove NATO lidera, kao {to je na{ Glavni Ratni Begunac, i wegovih asistenata u ratnim zlo~inima - Madlenke Olbrajt, Vesli Klarka, Toni Blera, Vilijama Koena, Sam Bergera i drugih.  Wihov sumrak }e biti nova zora Srbije i slobodnog ~ove~anstva.

Srpska armija nije bila pora`ena od strane NATO-a. To je bilo o~igledno celom svetu kada se vojska i oprema, skoro netaktnuta, povukla sa Kosova posle 11 juna. Kosovo je danas pod PRIVREMENOM okupacijom stranih trupa i terorista. Kao {to su i vekovne srpske zemqe u Bosni i Hrvatskoj.

Balkan je poznat u istoriji kao grobnica imperija. Tu je i otomansko i austrijsko carstvo slomilo ki~mu. Tu je sahrawen i Tre}i Rajh.  Ako Bog da, tu }e i Imperija Zla Novog Svetskog Poretka da padne u pra{inu.

Kako re~e jedan biv{i ruski oficir, citiraju}u ~uvenog ruskog pisca Valentina Pikuqa: (U boju) Srbi stoje kao kamen, a padaju kao stena.  “Tsunami”-talas koji je pad Kosova poslao preko okeana jo{ se nije sru~io na obale Zapada. Ali nema sumwe da on ve} putuje u tom pravcu.

Kraj NATO-a i Novog Svetskog Poretka je po~eo kada je bombardovawe Srbije prestalo. Srbi i 250 ruskih vojnika su 11 juna 1999 promenili kurs istorije, kada su pretekli NATO “Uebermenschen” osvaja~e i zauzeli kqu~nu poziciju oko dobro-utvr|enog modernog vojnog aerodroma Slatina u Pri{tini (vidi S99-107, "Peacefarce" 1, Item 1, June 11).

Od toga dana pa nadaqe, Boris Jeqcin je bio samo model za sopstvenu vo{tanu figuru u muzeju Novog Svetskog Poretka.  Tog dana, nadgrobni epitafi Klintona, Blera, Klarka i Olbrajtovke i drugih NATO lidera su napisani. 

Posle 11 juna, bilo je samo pitawe vremena kada }e zvani~na spoqna politika da po~ne da reflektuje anti-zapadnu klimu u Rusiji. Jeqcinovo naimenovawe Putina, 9 avgusta, je bio prvi korak. Jeqcinova  ostavka 31 decembra je kompletirala wegovu transformaciju od predsednika u vo{tanu figuru.  

To je bio prigodan anti-klimaks Novog Svetskog Poretka koji se odigrao posledweg dana 20-og veka.  To je tako|e bila uvertira sumraka Zapada.

Prvi dan novog veka je tako|e dao ~ove~anstvu prvu priliku da nazire novu zoru koja svi}e na Istoku.  U cik zore 1 januara, novi Predsednik Rusije, ina~e novo-ro|eni Hri{}anin, odleteo je iz Moskve zajedno sa svojom `enom da bi proveo prvi dan nove godine novog veka sa svojim vojnicima u ^e~eniji.  

U isto vreme, zapadni lideri su se izle`avali i provodili u komforu svojih palata, ba{ kao {to su austro-ugarski vladari bezbri`no slavili dolazak novog veka pre 100 godina, nesvesni da im je kraj blizu.

I tako Bo`iji svetski poredak se opet odvija kao {to je to bio slu~aj miliona godina. Sunce se ra|a na Istoku, a zalazi na Zapadu.  Kada-tada, svetlost nove zore }e obasjati i Kosovo.

Ali ~ak i ako bude Bo`ija voqa da treba da pro|e jo{ 500 godina pre nego {to Srbija oslobodi Kosovo od okupacije Imperije Zla, sa ili bez pomo}i Rusije, kao {to je Srbija to u~inila i sa otomanskim carstvom, neka tako bude. Jednog dana, kada-tada, Kosovo }e opet biti slobodno. I srpsko. 

Jer "Kosovo je Srbija!" Uvek je bilo; uvek }e biti!

Tako ka`u du{e hiqada srpskih `rtava koje je NATO ubio zbog Kosova.  Tako ka`u ru{evine 80 uni{tenih srpskih crkava na Kosovu - pod NATO-vim nosom.  Tako ka`u du{e 80,000 srpskih junaka iz Kosovske Bitke 1389-e godine.  Tako ka`u ve~ni kosovi Kosovo Poqa koji su sve ovo videli.  Tako moramo i mi da ka`emo... [svi zajedno]

"Kosovo je Srbija!" Uvek je bilo; uvek }e biti!

NATO's War

79 Days of Infamy

eye-color.gif (16371 bytes)

NATO's "Peace"

151 Days of Infamy

NATO's War & "Peace" Index

bar-fire.gif (42171 bytes)

Feedback: e-mail-spin.gif (20906 bytes)       Back to Home: logolittle.jpg (9114 bytes)

Also, check out... Truth in Media Statement on the Kosovo War, "Wither Dayton, Sprout New War?", "On the Brink of Madness", "Tragic Deejay Vu's," "Seven U.S. Senators Suggest Ouster of Milosevic", "Biting the Hand That Feeds You", "A Balkan Affairs Potpourri", "Put the U.N. Justice on Trial", "International Justice 'Progresses' from Kidnapping to Murder", "Milosevic: 'A Riddle Wrapped in a Mystery'...", "Kosovo Lie Allowed to Stand", "New World Order's Inquisition in Bosnia", "Kosovo Heating Up""Decani Monastery Under Siege?", "Murder on Wall Street""Kosovo: 'Bosnia II', Serbia's Aztlan""What If the Shoe Were on the Other Foot?", "Serb WW II General Exhonerated by British Archives," "Green Interstate - Not Worth American Lives", "An American Hero or Actor of the Year?" (A June '95 TiM story) and/or "Clinton arme secrètement les musulmans bosniaques", "Kocevje: Tito's Greatest Crime?", "Perfidious Albion Strikes Again, Aided by Uncle Sam", "Lift the Sanctions, Now!" (1993)

Or Djurdjevic's WASHINGTON TIMES columns: "Chinese Dragon Wagging Macedonian Tail,"  "An Ugly Double Standard in Kosovo Conflict?", "NATO's Bullyboys", "Kosovo: Why Are We Involved?", and "Ginning Up Another Crisis"

Or Djurdjevic's NEW DAWN magazine columns: "Washington's Crisis Factory,"  and "A New Iron Curtain Over Europe"