Govor Boba Djurdjevi}a na "Mar{u na Washington '99"

liberty2.gif (9614 bytes)

Odr`an na "Elipsi" pored Bele Ku}e

PET TJEDANA AMERI^KE PODLOSTI (preveo s engleskog Slobodan Drenovac)

Washington, DC, subota, 1 maj 1999

dcwt5-02.jpg (30663 bytes)Za one medju TiM ~itaocima srpskog porekla koji ne vladaju perfektno engleskim, evo prevoda   govora Bob Djurdjevi}a u Washingtonu koji je preveo G-din Slobodan Drenovac, iz Rijeke, u Hrvatskoj. G-din Drenovac je svoj prevod takodje poslao zagreba~kim medijima. TiM i autor mu odaju po{tovanje i zahvalnost za trud i anga`ovanje u {irenju istine.

Bob Dj.

P.S. Ovaj tekst je "formatiran" kao "html" koriste}i font Baskerville-Roman.

------------------------

PET TJEDANA AMERI^KE PODLOSTI

(preveo s engleskog Slobodan Drenovac)

 Govor Boba Djurdjevi}a, osniva~a publikacije "Truth in Media" (Istina u medijima), iz Phoenixa, Arizone. Govor je odr`an u okviru "Mar{a na Washington 1999." na skupu na takozvanoj Elipsi Bijele ku}e (ju`ni travnjak, izmedju Bijele ku}e i Spomenika Washingtonu), u Washingtonu, D.C., 1. maja, 1999. godine.

(OPASKA: Reakcije okupljenog mno{tva opisuju se u kurzivu izmedju zagrada)

Dame i gospodo, rodoljubi, prijatelji istine i slobode, dolazim u Washington iz dr`ave Velikog kanjona, Arizone da vam se pridru`im u va{em pravednom protestu protiv ameri~ke vlade koja je postala tako neameri~ka. Ovo vi{e nije vlada "IZ naroda, OD naroda, ZA narod." Ovo je vlada OD i ZA jednu grupu bankara, "trgovaca smrti" i drugih industrijalaca, vodjena korumpiranim politi~arima poput Billa Clintona. Ova vlada je PROTIV interesa ameri~kog naroda.

Je li u na{em interesu imati nacionalni dug od 5,6 milijardi dolara?

("Ne.")

Je li u na{em interesu odr`avati ogromnu saveznu birokratiju?

("Ne.")

Je li u na{em interesu pla}ati IMF-ovo izvla~enje Volstritskih bankara iz {kripaca (prekinut uzvikom "Ne.") ... u Meksiku, Aziji, Rusiji ili Brazilu?

("Neee!")

Je li u na{em interesu pla}ati glomaznu birokraciju Ujedinjenih naroda?

("Neee!")

Je li u na{em interesu dr`ati ameri~ke trupe stacionirane u vi{e od 100 zemalja {irom svijeta?

("Neeeee!")

Sla`em se, nije. I sigurno nije u na{em interesu da nam sinovi i k}eri ginu u nepotrebnim "Clintonovim ratovima", kao {to je ovaj koji se sada vodi protiv Jugoslavije.

(Buran aplauz i klicanje)

To moramo zaustaviti! Moramo zaustaviti ilegalni NATO-ov rat!

(Aplauz i klicanje)

24. marta, dan kada su prve NATO bombe ba~ene na Jugoslaviju, suverenu zemlju koja nama nije nanosila bilo kakvo zlo, pamtit }e se u povijesti kao novi Dan podlosti. Samo {to ovog puta, ameri~ki projektili i NATO piloti ~ine Jugoslaviji ono {to su nama u~inili Japanci kod Pearl Harbora.

I gore...

(ne{to aplauza)

jer NATO bombardira civilne mete, uklju~uju}i stambene zgrade, {kole, bolnice, tvornice, mostove, `eljeznice, i dabome, ~ak i TV stanice, ubijaju}i novinare i medijske radnike kao {to je osoblje u "Truth in Media".

Prije ne{to manje od dva tjedana, putovao sam po Srbiji gdje sam proveo pet dana pod udarima NATO bombi. Ono {to sam vidio bilo je okrutno i besmisleno razaranje. U ~asu kad sam odlazio iz Beograda, broj ubijenih civila bio je preko 500, medju njima i 51 dijete. Nakon ovo-tjednih NATO udara, ta brojka }e biti mnogo ve}a.

Ako uzmete pamflet tamo kod na{eg "Truth in Media" stola, mo`ete se i sami uvjeriti malu Bojanu staru 11 mjeseci, na primjer, ubile su NATO bombe 11. aprila u njenoj ku}i u blizini Podujeva, zajedno s ocem. Mo`ete vidjeti kr{ koji je NATO napravio od stambene ~etvrti u gradu Aleksincu u ju`noj Srbiji 6. aprila. Mo`ete vidjeti medjunarodni putni~ki vlak "izvadjene utrobe" nakon {to je pogodjen NATO bombama na mostu blizu Leskovca, 12. aprila. Mo`ete vidjeti sru{ene mostove preko Dunava blizu Novog Sada koje je NATO uni{tio, blokiraju}i najdu`i evropski vodeni put, prekinuv{i opskrbu svje`om vodom polovini stanovnika drugog po veli~ini grada u Srbiji. Takodjer ste ~uli, siguran sam, da je ovog tjedna, u srijedu, NATO ubio 18 civila, medju njima i dvanaestero djece, u ju`nom srpskom gradi}u Surdulici. Da je u petak, jedan NATO projektil ~ak pogodio predgradje Sofije, u Bugarskoj. Kao i da je sino}, centar Beograda opet napadnut i da je mno{tvo civila ubijeno ili ranjeno. Pomodna ulica, beogradska "aleja ambasada", kao {to je avenija Massachusetts u Washingtonu (pokazuje prstom prema njoj), ludaci NATO-a prakti~no su sravnili sa zemljom.

Dame i gospodo, Clinton ne vodi rat protiv Milo{evi}a; on vodi rat protiv srpskih civila. Kukavi~ki rat. Bombe plju{te po srpskim gradjanima mu{karcima, `enama i djecom s visina od 10.000 do 30.000 stopa (A u petak, sekretar za obranu, William Cohen, navodno {alje NATO-u dodatnih broj bombardera B52, radi jo{ nasumi~nija sravnjavanja srpskih gradova i sela).

A onda tu su i ljudske tragedije s kojima sam se susretao za vrijeme moga putovanja a o kojima se ni{ta ne izvje{tava u medijima srpskim ni ameri~kim. Kao {to je slu~aj male Mine, stare ~etiri godine. Mladji srpski lije~nik je lije~io ovu djevoj~icu jer joj je po~ela ispadati kosa. Od stalne traume uzrokovane sirenama za zra~nu uzbunu i bombama. Kad ju je lije~nik upitao ~ega se vi{e boji sirena ili bombi mala Mina je odgovorila da se vi{e boji sirena. A sada }ete i VI imati priliku saznati i za{to. Ovo {to }ete sada ~uti nije nikakva holivudska zvu~na traka. Ono je `ivi snimak zvukova sirena za zra~nu uzbunu snimljene na jednom beogradskom balkonu prije manje od dva tjedna.

(PU[TA SE TRAKA) sound.jpg (931 bytes)

(Dok je preko jakih zvu~nika zavijanje beogradskih protuzra~nih sirena punih 60 sekundi ispunjavao zrak izmedju Bijele ku}e i Spomenika Washingtonu, izrazi u`asnutosti i straha bili su uo~ljivi na licima u tom mno{tvu svijeta).

Ono {to obi~no slijedi jeste ovaj zvuk protuavionskog topni{tva; zatim bombe; zatim sirene vatrogasnih vozila. A iza toga, ti{ina mrtvih...

(U tom momentu, da se ovaj skup odr`avao u nekoj zatvorenoj sali, pad igle bi se za~uo. Ispalo je medjutim da se za~ulo zavijanje kola hitne pomo}i koja su brzala avenijom Constitution i tako se nadovezao na jenjavaju}i zvuk beogradskih sirena za uzbunu i govornikovih rije~i. Mo`da je to Bo`ji na~in da jo{ vi{e skrene pozornost na srpsku nesre}u? No, kad je utihnula i ova lokalna Washingtonska sirena, govornik je nastavio...)

Sada zamislite ovo pro`ivljavati 39 dana zaredom; uglavnom no}u, ali ponekad i danju kao onomad kad sam imao susret s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, na primjer. Zamislite samo to, i tada }ete mo`da razumjeti za{to dijete od ~etiri godine gubi kosu. I za{to je 10 milijuna gradjana traumatizirano, ne samo ve} ubijeni ili osaka}eni gradjani.

Tada nije nikakvo ~udo {to ve}ina Amerikanaca koji nam pi{u ka`u da su zgranuti ovakvim Clintonovim zlo~inima. Nije nikakvo ~udo {to nam neki pi{u da `ele biti dobrovoljci da pomognu Srbe. Tako nam odlikovani vijetnamski veteran iz Teksasa govori kako je zadivljen hrabro{}u srpskih gradjana koji ~uvaju beogradske mostove stvaraju}i "ljudski {tit" iz no}i u no}. "Rezervirajte i za mene jedno mjesto na tom mostu," poru~io mi je taj veteran. "Bila bi mi ~ast stajati rame uz rame sa Srbima," re~e mi jedan 36.-godi{nji vojni veteran iz Oregona, ameri~ki Nijemac, uzgred re~eno. "Svi smo sada Srbi," pi{e jedan ameri~ki Škot iz Arizone. Ali je mo`da najdirljivija poruka stigla od jedne gospodje iz Pennsylvanije. Nakon {to je saznala da sam i ja proveo jednu no}nu smjenu na Brankovom mostu, ona je pledirala "Molim vas izgovorite moje ime na mostu." Drugi nam Amerikanci pi{u da se ispri~avaju zbog Clintonovih zlo~ina. Neki govore da ih je stid {to su Amerikanci. Na{to im ja odgovaram "Ne stidite se!" Jedino se trebamo stidjeti na{e neameri~ke vlade, pod vodstvom Glavnokomanduju}eg la`ova, Bjegunca od vojne obaveze, a sada masovnog ubojice!

(Buran aplauz)

On je taj koji je uprljao ~ast nacije. On je taj koji je nanio sramotu najvi{em polo`aju u zemlji (upiru}i prstom iza sebe govornik pokazuje na Bijelu ku}u, koja se vidi iza govornice).

(Buran aplauz)

To sam poru~io i srpskom narodu, osobno i preko srpskih medija, da ne treba mrziti Amerikance.

("Tako je, tako je," oglasi{e se neki iz mno{tva).

Ni paliti ameri~ke zastave. CNN i drugi mediji bezo~no la`u (prekinut...burnim aplauzom) ...kad ka`u da ve}ina Amerikanaca podr`ava NATO-ov ilegalan rat protiv Srbije.

("Ne podr`avamo! Ne podr`avamo!" ~uli su se povici. "Dolje Clinton!")

Rekao sam im da kud god idem po Sjedinjenim Dr`avama, susre}em Amerikance koji su uvrijedjeni na Washington koliko i Srbi.

(Nerazgovjetni povici iz gomile)

Rekao sam Srbima da i Amerikanci osudjuju Clintonove ortake u zlo~inu, poput Sekretara za mr`nju, Madeleine Albright.

(Buran aplauz i mnogobrojni uzvici odobravanja)

A oni tamo na Brdu, uklju~uju}i i Republikance, poput Johna McCaina, "la`nog heroja" (prekinut... bu~nim aplauzom i odobravanjem) ...na`alost iz iste smo savezne dr`ave, koji je podbadan i podr`ava Clintona u njegovim zlo~inima. To su politi~ari koji su, po suradnji, nanijeli sramotu svim po{tenim, bogobojaznim Amerikancima.

(Aplauz)

Zajedno s generalom Wesleyjem Clarkom i liderima drugih NATO zemalja, ovi ljudi i njihovi sukrivci zaslu`uju mjesta u prvom redu na vlastitom "Nurembergu".

(Buran i dugotrajan aplauz)

Jesam li Srbima rekao istinu o tome kako se Amerikanci osje}aju?

("Daaaaaa!" odogovor je bio gromoglasan)

Da li i vi tako osje}ate?

("Daaaaaa!)

"Ali za{to se svi ti zapadni lideri pona{aju tako iracionalno?" (Prekinut... "Jer su zlo~inci," zaorilo se iz gomile) ... pitaju nas Srbi i mnogi drugi, medju milijunima ~italaca "Istine u medijima" iz 80 zemalja {irom svijeta.

Ustvari, Clinton i njegove kohorte pona{aju se SASVIM racionalno, ako uzmete u obzir interese vojno-industrijsko-financijskog kompleksa koji ih je kupio, sve djuture, pa ih poslao u Washington da obavljaju njegova licitiranja.

Clinton je ve} zatra`io od Kongresa $6 milijardi iz fonda za izvanredna stanja zbog njegova rata na Srbiju. Ve} sada iz Kongresa ~ujemo cifre koje su dvostruke ve}e od toga. Dugotrajnije ratovanje }e ubrzo eskalirati na vi{e desetina milijardi dolara u dodatnim tro{kovima, ka`u eksperti.

Vi i ja, ameri~ki porezni obveznici, vidimo ove iznose kao dodatne TRO[KOVE. Ali "trgovci smr}u", bankari, naftne kompanije, njihovi prevoznici i mediji establi{menta svi oni to vide kao novi DRŽAVNI PRIHODI i PROFITI. Zbog ovakvih multinacionalnih le{inara ameri~ki vojnici danas ginu, isto kao i Srpski i Albanski gradjani.

("Opozovite Clintona!" za~u{e se povici, pomije{ani s podsmijehivanjima)

To je parodija! Ali ne i iznenadjenje...

Ve} godinama govorim da pravi moto globalista Novog svjetskog poretka nije "svjetski mir kroz svjetsku trgovinu," kako njegovi vodje tvrde; ve} "vje~ita trgovina kroz vje~iti rat."

(Dugotrajan aplauz)

Ali ne uzimajte mene za rije~. Samo pitajte "Bubba" Clintona (govornik opet pokazuje prema Bijeloj ku}i)

(Smijeh)

Upravo ovdje u Bijeloj ku}i, 24. aprila, Bill Clinton je "iznenada" upao na sastanak nekoliko ~lanova Savjeta za nacionalnu sigurnost s grupom ameri~kih Srba. Dok je nastavljao s naj`e{}im bombardiranjem Srbije, Clinton je smogao dovoljno drskosti jo{ i napraviti marketin{ku reklamu kako }e se Washington na}i pri ruci kad se Srbija bude ponovo izgradjivala. (Mnogobrojni ljudi u publici s nevjericom vrte glave)

Prvo im ru{i{; zatim gradi{. Eto novih tro{kova poreskim obveznicima-pauperima; eto novih prihoda i profita multinacionalnim kompanijama, "Prin~evima dvadesetog stolje}a".

(Aplauz)

Plus toga moramo popuniti na{e vojne arsenale.

Što daje neki "crno humorni {tih" onom starom {tosu

PITANJE: Koja je razlika izmedju in`injera strojarstva i in`injera gradjevinarstva?

ODGOVOR: In`injer strojarstva izradjuje oru`je; in`injer gradjevinarstva izradjuje mete.

(Smijeh)

Krajnji rezultat? Rat je dobar biznis. Takav je bio oduvijek...

Prema tome, ono {to vidimo da se zbiva na Balkanu najnoviji je primjer zleg, genocidnog, parazitskog, makijavelijanskog vojno-industrijsko-financijskog kompleksa koji se oboga}uje na ra~un bola i patnje svojih bli`njih. Radi se samo o tome da oru`je i mete; in`injeri i `rtve; zemlje i uzroci... zovemo razli~itim imenima u razli~itim ciklusima smrti i razaranja. (I opet, da je zbor odr`an u nekoj zatvorenoj sali, ~ula bi se igla kad padne).

Ne tako davno, 1983. godine, predsjednik Reagan je s pravom nazvao Sovjetski Savez Carstvom zla. (Mnogi prisutni kimnuli glavom u znaku odobravanja).

Sada je Washington sjedi{te Carstva zla; (prekinut... aplauz i poklici odobravanja)

Kad bi Winston Churchill danas dr`ao svoj znameniti govor o "@eljeznoj zavjesi", mogao bi re}i:

"Ipak je sjenka pala na arenama tako nedavno osvjetljene pobjedom nad Hladnim ratom. Od Belfasta do Irskog mora, do Trsta na Jadranu; do Budimpe{te na Dunavu jedna se `eljezna zavjesa spustila preko cijelog Kontinenta."

Predsjednik Dwight Eisenhower na sli~an na~in je upozorio Amerikance u svom opro{tajnom govoru naciji 1961. godine, {to ga je odr`ao upravo ovdje u Washingtonu:

"U dr`avnim vije}ima, moramo se ~uvati da ne padnemo pod neopravdani utjecaj vojno-industrijskoga kompleksa. Potencijal za katastrofalan porast krivo usmjerene mo}i postoji i dalje }e postojati. Ne smijemo nikada dozvoliti te`ini te kombinacije da ugrozi na{e slobode ili na{ demokratski proces."

No ipak evo nas, 38 godina kasnije... svjedoci smo ugroze na{ih sloboda. Vidim kako se na{ demokratski proces pretvara u "demo farsu". Gledamo ga`enje na{eg Ustava od strane marioneta Novog svjetskog poretka, poput Clintona, McCaina i drugih u Washingtonu ~iji bi posao trebao biti da ga {tite.

(Uzvici "Sramota, sramota" dopiru iz publike)

Ovo mora prestati!

(Buran aplauz)

Vrijeme je da svi po{teni, bogobojazni Amerikanci objave uzbunu i da se udru`e. Jo{ uvijek nam stoje na raspolaganju zakonska sredstva da odbacimo jaram Novog svjetskog poretka.

Ne treba ni{ta drugo nego da primijenimo Ustav.

(Buran aplauz)

Rigorozno i energi~no.

(Aplauz se nastavlja)

Samo treba da razrije{imo du`nosti 57 senatora i onih 219 ~lanova Predstavni~kog doma koji su u martu glasali za Clintonovo bombardiranje Srbije.

(Buran aplauz i odobravanje)

I da dademo na{u punu podr{ku parnici {to su je 17 hrabrih i ~asnih kongresmena podnijeli ju~e protiv Clintonove administracije.

(Buran aplauz i odobravanje)

Samo treba da presije~emo dovod krvi ovom Carstvu zla krvopijskom poreskom usisiva~u IRS koji se uvijek prikva~uje ~ekovima za isplatu na{ih zarada.

(Jo{ burniji aplauz i odobravanje)

Samo treba kazati "ne" jednoj vladi koja upotrebljava na{ novac da ubija nedu`ne ljude.

(Buran aplauz i odobravanje)

Samo treba zbaciti s polo`aja mangupe koji zlorabljuju slu`enje {to ih na{i sinovi i k}eri u dobroj vjeri daju slu`e}i oru`anim snagama. (Govor prekinut burnim odobravanjem)

Na{i ljudi i `ene u uniformama dado{e zakletvu da }e {tititi na{u zemlju, a ne volstritske lisnice!

(Buran aplauz)

Zbog toga ZAHTIJEVAMO od glavnokomanduju}eg da iznese pred ameri~ki narod CJELOVIT IZVJEŠTAJ o NAŠIM gubicima u NJEGOVOM i Wall Streetovom ratu na Srbiju.

(Buran aplauz i odobravanje)

"Koliko ste Amerikanaca ve} ubili ili osakatili u jednom nepotrebnom ratu, gospodine Predsjedni~e-Bjegun~e od vojne obaveze?"

(Gromoglasni aplauz i odobravanje. Kad se klicanje sti{alo, govornik nastavlja skoro prigu{enim glasom...)

Ukratko, samo treba da primjenimo na{a prava. No, imamo li za to dovoljno hrabrosti?

("Imamo!" odgovara publika)

Imaju li na{i ljudi i `ene u uniformama petlje da ka`u, "ne, dodjavola, ne}u i}i!"?

(Buran aplauz i odobravanje)

Ne, ne}u, kada ~ovjek koji bi odbio prihvatiti i najni`u dozvolu za rad na povjerljivom zadatku da nije predsjednik izdaje nezakonita naredjenja za ubijanje nedu`nih ljudi u jednom neobjavljenom i ilegalnom ratu.

(Buran aplauz i odobravanje)

Jedan ameri~ki vojnik koji se borio u Evropi za vrijeme Drugog svjetskog rata, te je bio ~lan 45-te pje{adijske divizije pri Štabu na Dalekom Istoku tokom rata u Koreji, napisao mi je 28. marta

"Nisam ba{ sklon suosje}ati s ameri~kim pilotima koji siju smrt i razaranje na nevine ljude, na ljude koji nisu u~inili ni{ta, apsolutno ni{ta, nama ni na{oj zemlji. Da sam pilot ja bih bez ikakve dvojbe dao ostavku prije nego {to bi pristao na izvr{avanje ubojstvenih radnji. Ako bi zbog toga i{ao pred vojni sud, neka bude. Mi smo u Nurembergu osudjivali dobre Nijemce na vje{ala... zato {to su izvr{avali naredjenja."

Jedan drugi ameri~ki vojnik u aktivnoj slu`bi pisao nam je 16. aprila

"Osim liderima koji su inscenirali ovu farsu kako bi zapo~eli rat, pilotima (koji su bombardirali civile) se mora suditi za ubojstva."

(Nastao je nelagodni tajac)

Ali ~ak i kad bi Clinton izvrdao sud za ratne zlo~ine, kao {to je izvrdao vojnu slu`bu za svoju zemlju, on i ostali lideri NATO-a }e prije ili kasnije iza}i pred sud, jedan vi{i sud.

(Buran aplauz; vidjelo se da se pojedini ljudi u toj masi kri`aju)

"Ne bojte se ni~ega sem greha," jednom prilikom mi re~e srpski patrijarh Pavle, zamoliv{i me da tu poruku prenesem vjernicima medju ameri~kim Srbima. Jer }e na kraju, rekao je, Bog "odvagnuti sve to~no i pravi~no."

(Aplauz)

Uklju~uju}i tu i grijehe lidera NATO i pilota. Kao i na{eg Glavnokomanduju}eg la`ova!

(Dugotrajan aplauz)

Zaustavite NATO-ov rat!

(Publika uzvra}a ponavljanjem parole)

Bacite "Bubba," ne bombe!

(Uz op}i smijeh, masa ponavlja parolu)

--- KRAJ ---

logolittle.jpg (9114 bytes)

Also check out... "Let's Reclaim Our Constitution" (Speech to Reform Party of AZ), "Globalism: Dictatoriship of Capital", "New World Order's Inquisition in Bosnia", "Globalization vs. National Sovereignty: The Princes of the 20th Century",